سیلیکون متال

اضافه کردن سیلیکون متال به آلومینیوم، آن را مستحکم و روشن (براق) می کند.که بیشتر در صنعت خودروسازی برای جایگزینی اجزاِ سنگین چدنی استفاده می شود.سیلیکون متال گریدهای مختلفی دارد که بیشترین گرید مورد مصرف در صنایع آلومینیوم کشورمان گرید 441 می باشد.