کلسیم متال

از کلسیم می توان به عنوان یک عامل آلیاژ کننده در فلزات حاوی آلومینیوم جهت حذف بیسموت از سرب، و به عنوان کنترل کننده کربن گرافیتی در چدن استفاده کرد. از طرف دیگر می توان از این فلز به عنوان عاملی برای حذف اکسیژن درکارخانجات فولاد و به عنوان عامل احیا کننده در تهیه فلزاتی مانند کروم، زیرکونیم و اورانیم و به عنوان یک ماده جدا کننده در مخلوط گاز های نیتروژن و آرگون استفاده نمود. ضمناً زمانی که کلسیم به آلیاژ های منیزیم افزوده شود (25.0%)، ساختمان آنها را تصفیه و موجب کاهش تمایل آتش گیری آنها می شود.