فرو سیلیکو زیکونیوم

افزودن 0.005 تا 0.01 درصد وزنی زیرکونیم به عنوان یک عنصر میکرو آلیاژی بر خواص مکانیکی فولاد ساده کربنی ریختگی باعث افزایش سختی و چقرمگی ضربه فولاد ساده کربنی می گردد. همچنین در اثر انجام عملیات حرارتی تأثیر افزودن زیرکونیم بر سختی محسوس تر می باشد. از طرفی تغییرات چقرمگی ضربه فولاد میکرو آلیاژی زیر کونیم دار، در محدوده دمایی 40 تا 20 درجه سانتی گراد محسوس نمی باشد.

 کاربرد: تولید فولادمیکرو آلیاژی جهت بهبود خواص مکانیکی